Belastingrecht Curacao

BELASTINGEN OP CURACAO

De voornaamste directe belastingen op Curaçao zijn de inkomstenbelasting en de winstbelasting. Ook op Curaçao is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting kent een progressief tarief van minimaal 10.75% per 1 januari 2015 en vanaf 1 januari 2016 van 9.75% en maximaal 48.25% per 1 januari 2015 en van 46.50% vanaf 1 januari 2016 met bronheffing op rente inkomsten op lokale bank tegoeden van 8,5% en een vaste aanmerkelijk belang tarief van 19,5%. Deze aanmerkelijk belang tarief geldt tevens voor uitkeringen uit een trust of een stichting particulier fonds.

De winstbelasting kent een vast algemeen tarief van 25% met ingang van 1 januari 2015 en 22% vanaf het belastingjaar 2016 en effectieve heffingsdruk van 10% voor doelvermogens en 0% voor zowel de Curacao Beleggingsvennootschap als de transparante vennootschap. Daarnaast kent de winstbelasting een deelnemingsvrijstelling, aftrekbeperking van gemengde kosten, renteaftrekbeperking, giftenaftrek en verliesverrekening. Het vormen van een fiscale eenheid en een bedrijfsfusie faciliteit zijn opgenomen in de winstbelasting. Inkomsten die genoten worden uit bepaalde activiteiten ontplooit buiten Curacao worden niet in de heffing van winstbelasting betrokken.

Curaçao heft geen bronbelasting op overige rente-, royalty- en dividend inkomsten. Er bestaat wel een Landsverordening op de dividendbelasting 2000 met een dividendbelasting tarief van 10%, maar deze is nog niet in werking getreden.

De omzetbelasting op Curaçao is geen belasting op toegevoegde waarde en kent een gedifferentieerd tarief. Het algemeen tarief bedraagt 6% terwijl een verlaagd tarief geldt van 0% en verhoogde tarieven van 7% en 9%.

De overdracht van onroerende zaken en schepen op Curaçao is onderworpen aan heffing van overdrachtsbelasting van 4%.

Onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks geheven ter zake van de waarde van een op Curaçao gelegen onroerende zaak. Het tarief is oplopend en bedraagt minimaal 0.4% en maximaal 0.6%.

Verkrijging krachtens schenkingen en/of overlijden van ingezetenen van Curaçao zijn onderworpen aan heffing van successiebelasting van minimaal 2.4% en maximaal 25%.