Belastingrecht Bonaire

BELASTINGEN IN BONAIRE (BES-EILANDEN)

Het nieuwe fiscale stelsel voor de BES eilanden wordt vormgegeven door middel van de Belastingwet BES, Douane- en Accijnswet BES, de Invoeringswet BES en Aanpassingswet BES. Uiteindelijk kenmerkt het nieuwe fiscale stelsel zich door drie elementen, te weten:

 • eenvoud;
 • brede grondslagen, lage tarieven, en
 • een verschuiving in de belastingmix van directe belastingen naar indirecte belastingen.

In de BES-Eilanden worden de volgende belasting geheven sinds 10-10-2010:

 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • vastgoedbelasting;
 • opbrengstbelasting;
 • algemene bestedingsbelasting, en
 • overdrachtsbelasting.

De vastgoedbelasting is een nieuwe heffing en belast het rendement op grond en de daarop aanwezige onroerende zaken. Het hiervoor genoemde rendement wordt forfaitair vastgesteld. De heffingsgrondslag is een vast percentage – 4% – van de waarde in het economische verkeer van de in eigendom zijnde onroerende zaak. Vervolgens wordt over dit forfaitaire rendement een vast algemeen tarief van 17.5% en onder voorwaarden van 10% toegepast.

De opbrengstbelasting is echter ruimer dan de dividendbelasting. Naast dat de uitkering van winst door in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gevestigde lichamen aan zijn aandeelhouders wordt belast, vallen ook betalingen van onder andere stichtingen (waaronder de zogenoemde Stichtingen Particulier Fonds) onder het bereik van de opbrengstbelasting. De ontvanger van het dividend of de betaling is belastingplichtige en het lichaam is de inhoudingsplichtige. Over de opbrengst wordt in beginsel ongeacht de woonplaats van de aandeelhouder, 5% belasting ingehouden. Ook kent de opbrengstbelasting – net als de Nederlandse dividendbelasting – een inhoudingsvrijstelling voor dividenden die worden uitgekeerd aan op de BES eilanden gevestigde moedermaatschappijen. De opbrengstbelasting is een voorheffing voor op de BES eilanden woonachtige natuurlijke personen. Voor alle andere ontvangers is de opbrengstbelasting niet verrekenbaar.

De algemene bestedingsbelasting valt uiteen in drie delen, te weten:

 • de heffing over goederen bij invoer;
 • de heffing over de (binnenlandse) levering van diensten en
 • de heffing over de leveringen van lokaal geproduceerde goederen.

Het algemene tarief op Bonaire is 8% terwijl een verlaagd tarief geldt van 6% voor diensten en 7% voor verzekeringen. Voor personenauto’s gelden bijzondere tariefbepalingen. Voor zogenoemde zeer zuinige personenauto’s is 0% tarief van toepassing terwijl een bijzonder (verhoogd) tarief geldt van 25% voor de overige, niet als zeer zuinig te kwalificeren personenauto’s.

De overdrachtsbelasting heeft tot gevolg dat een overdracht van een op de BES eilanden gelegen onroerende zaak of een op de BES eilanden geregistreerd schip in beginsel wordt belast tegen een vast percentage. Met dien verstande dat in geval van een opvolgende overdracht binnen 6 maanden de eerder betaalde overdrachtsbelasting in mindering mag worden gebracht. Voor iedere overdracht wordt aangeknoopt bij de waarde in het economische verkeer, die tenminste gelijk is aan de tegenprestatie. Het tarief bedraagt 5%.

De voornaamste directe belastingen op de BES-Eilanden is de inkomstenbelasting. Ook op de BES-Eilanden is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting kent een progressief tarief van minimaal 30.4% en maximaal van 35.4% met een vast tarief van 5% voor winst uit aanmerkelijk belang.

Verhuurinkomsten uit onroerend goed zijn niet aan heffing van inkomstenbelasting onderworpen.

Winstbelasting en successiebelasting worden niet meer geheven.