Paassen-Delsol-belastingadviseurs Pos Cabai Office Park, unit 5- Schouwburgweg z/n, Willemstad, Curacao
P.O. Box 4303, Willemstad, Curacao
General: (+5999) 737-5590
Mobile: (+5999) 562-0563
Fax: (+5999) 737-5584 / 737-5520
VAT: 122.319.199
COC: 87723
info@paassendelsol.com
www.paassendelsol.com

Risico’s van het zijn van bestuurder of commissaris bij een NV, BV,

coöperatie, vereniging, stichting of kerkgenootschap

geschreven door mw.mr. Shulaika B. Delsol[1]

Indien u bestuurder of mede bestuurder bent van de rechtspersoon kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. Ook voor de fouten van een medebestuurslid bent u voor de volledige schade aansprakelijk. De kosten van verweer tegen aansprakelijkheid in privé kunnen aanzienlijk zijn, ook bij onterechte claims. Dit kan een flinke aanslag betekenen op uw privévermogen. De Belastingdienst en de SVB gaan steeds meer over tot het aansprakelijk stellen in privé van bestuurders van rechtspersonen voor het niet tijdig dan wel niet betalen van belastingschulden van de rechtspersoon. Ook andere ondernemers kunnen overgaan tot het in privé aanspraken van de bestuurder voor uitblijven van betaling op hun facturen.

De volgende situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen:

1)      Crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen bij dreigende betalingsonmacht;

2)      Nalaten een boekhouding bij te houden;

3)      Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie;

4)      In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de rechtspersoon;

5)      Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus etc;

6)      Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken;

7)      Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen;

8)      Het verwaarlozen van de kredietbewaking;

9)      Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn;

10)  Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.

U kunt zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid beschermen door enerzijds zorg te dragen dat de rechtspersoon tijdig haar financiële en belastingverplichtingen nakomt, o.a. door tijdig facturen betalen, tijdig aangifte en afdrachten te doen en anderzijds door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt ook dekking bij aansprakelijkheid in privé voor belastingschulden van de rechtspersoon.

Gaat u dus binnenkort een rechtspersoon oprichten en/of wordt u benoemd als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon of bent u dat al? laat u grondig informeren over de gevolgen door een adviseur die kennis van zaken en de nodige ervaring heeft.

[1] Mw. mr. Shulaika B. Delsol, is fiscaal jurist vanaf 1994 en DGA van Paassen Delsol Tax Lawyers op Curaçao en in Den Haag