Algemene voorwaarden Paassen Delsol Tax Lawyers

 1. PAASSEN DELSOL TAX LAWYERS (PDTL) is de handelsnaam van mr. SB Delsol BV in Nederland en Delsol Corporation NV op Curacao  PDTL in Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder dossiernummer 64682609, op Curacao en Bonaire onder dossiernummer 87723.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die PDTL en aan haar verbonden personen in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
 3. Uitsluitend PDTL zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die PDTL voor haar klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan PDTL verbonden persoon een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de persoon die direct of indirect aandelen in PDTL houdt als de persoon die in dienst van PDTL is, handelt uitsluitend namens PDTL. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van PDTL van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van PDTL wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van PDTL in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van PDTL komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van PDTL plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van PDTL beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens PDTL en/of aan haar verbonden personen in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. PDTL is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. PDTL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van PDTL, vrijwaart de opdrachtgever PDTL voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van PDTL berekend op basis van een door PDTL vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met de kostprijsverhogende belasting (BTW/OB/ABB) en een redelijke opslag voor kantoorkosten. PDTL is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen.
 9. PDTL brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, telefoon-, zegel- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 10. Het is kantoorbeleid van PDTL om een voorschot te vragen vóór aanvang van elke opdracht. Het voorschot wordt verrekend met de eindfactuur voor dat opdracht. Werkzaamheden worden gefactureerd zodra de opdracht is afgerond.
 11. De declaraties van PDTL zijn meteen opeisbaar. Indien de opdrachtgever de declaraties niet gelijk voldoet, is PDTL gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 12. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is PDTL gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 13. PDTL is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 14. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en PDTL is het recht van Curacao van toepassing.
 15. Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van PDTL, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden voorgelegd aan de rechter op Curacao.
 16. De enige bevoegde rechter is de rechter op Curacao.
 17. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.