Belastingrecht Nederland, Curacao, Bonaire

Belastingrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het belastingrecht gaat heel vaak uit van eigen begrippen. Daar waar het belastingrecht geen eigen begrippen definieert dient uitgegaan te worden van de definities zoals elders gegeven in het Burgerlijk Wetboek.

Vindplaatsen of rechtsbronnen van het belastingrecht zijn:

 • Belastingwetten
 • Jurisprudentie
 • Belastingverdragen
 • EU-richtlijnen
 • Beleidsregels en
 • Gewoonte

Het is goed om te beseffen dat belastingheffing uitsluitend kan geschieden krachtens een wet in formele zin (= legaliteitsbeginsel). Dit is duidelijk aangegeven in de Grondwet in Nederland en de Staatsregeling op Curacao en Bonaire.

Naast rechtsbronnen bestaan ook zogenoemde rechtsnormen. Dit zijn algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) die ook in het belastingrecht zijn geaccepteerd. Met behulp van deze rechtsnormen wordt beoordeeld in hoeverre een bestuursorgaan, in dit geval de fiscus, rechtmatig handelt. Tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht behoren:

 • Vertrouwensbeginsel: het door de fiscus gewekte vertrouwen moet worden gehonoreerd.
 • Gelijkheidsbeginsel: personen die in gelijke omstandigheden verleren dienen op gelijke wijze te worden behandeld.
 • Zorgvuldigheidsbeginsel: de feiten moeten zorgvuldig worden onderzocht alvorens een definitief besluit te vormen.
 • Motiveringsbeginsel: het overheidsorgaan dient uit te leggen waarom zij een bepaald besluit neemt.

Tot slot kan aan de belastingheffing verschillende beginselen ten grondslag liggen. Deze beginselen zijn:

 • Draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
 • Profijtbeginsel: wie extra profiteert van overheidsvoorzieningen moet daar ook maar extra betalen.
 • Beginsel van de minste pijn: belasting betalen doet pijn.
 • Beginsel van de bevoorrechte verkrijging: als de burger een buitenkansje heeft, wil de fiscus daarin meedelen.

Met ingang van 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgeheven. Sinds die datum bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier afzonderlijke landen, te weten Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten, waarbij de landen interne autonomie genieten binnen het Koninkrijk. Deze wijziging heeft de interne constitutionele verhoudingen binnen het Koninkrijk aangepast maar heeft geen wijziging aangebracht in de positie van het Koninkrijk als volkenrechtelijk rechtssubject dat verdragen sluit of heeft gesloten. Deze wijziging van de structuur van het Koninkrijk heeft dan ook geen consequenties voor de door het Koninkrijk gesloten verdragen die voor de Nederlandse Antillen golden, deze zijn blijven gelden voor bijvoorbeeld Curaçao.

FISCAAL STELSEL IN HET KONINKRIJK

Het fiscaal stelsel binnen het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit een samenstel van directe en indirecte belastingen. Naast de invoerrechten en accijnzen is de voornaamste indirecte belasting de omzetbelasting, de algemene bestedingsbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten.